Voorwaarden, disclaimer & copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H.B.S.V. Boxmeer. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. H.B.S.V. Boxmeer is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendom

De inhoud van deze website, is eigendom van Hondenschool HBSV. Het is de bezoeker aan onze website niet toegestaan informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van Hondenschool HBSV.

Gelinkte internetsites

Aan de bezoeker aan onze website wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Hondenschool HBSV draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Hondenschool HBSV spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Hondenschool HBSV kan evenmin, hoewel wij ernaar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de bezoeker aan onze website erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

25 jaar

Hondenschool HBSV Boxmeer

 

"Een hondensportvereniging in beweging"